Business model canvas template

Het Business Model Canvas (BMC), ontworpen door Alex Osterwalder, is een relatief eenvoudige manier om na te gaan hoe een bedrijf winst kan maken op een duurzame manier. Het is een manier om te beschrijven hoe een organisatie waarde creëert, levert en behoudt. In negen bouwstenen wordt samengevat wat een invloed kan hebben op deze waarde. Het BMC voor de éérste keer opstellen kan een moeilijke opgave zijn. Hierna kan het model continu aanpassen waardoor je snel kan inspelen op veranderende markt- en consumentenbehoeften en bijgevolg ook de concurrentie kan voorblijven. In onderstaand artikel worden de negen verschillende bouwstenen meer toegelicht.

Business model canvas template

Onderstaand is een standaard business model canvas template. Je kunt op dit template simpelweg de negen verschillende bouwstenen uitwerken. Klik op de afbeelding om een grotere variant te zien die je kunt downloaden.

business model canvas template

Opbouw business model canvas

Zoals eerder aangehaald bestaat het model uit negen verschillende bouwstenen. Deze bouwstenen zijn opgedeeld in een linker- en rechtergedeelte. Het linkergedeelte laat toe om bestaande businessmodellen te beschrijven en te analyseren. Het rechtergedeelte daarentegen is om deze modellen te bewerken om op die manier nieuwe strategische alternatieven te creëren. Tot het linkergedeelte behoren de key partners, key activiteiten, key resources en cost structure. Customer relationships, channels, customer segments en de revenue stream behoren dan weer tot het rechtergedeelte.

Value proposition

De value propostion, ook wel waarde propositie genoemd, vormt de centrale bouwsteen van het model. Het beschrijft het waarde-aanbod van je product of dienst. Het is belangrijk dat de klant ervaart welke waarde jouw product of dienst kan leveren alvorens hij zal overgaan tot een aankoop. Daarvoor moet je natuurlijk weten welke producten / diensten je aanbiedt aan de klant. Verder moet je je ook afvragen welke problemen van je klanten je helpt op te lossen? En welke product- en dienstenbundels bied je aan welke klantensegmenten aan? Wat is de reden dat de klant bij jou komt kopen en niet bij een concurrent? Het zijn maar enkele vragen waarop je een antwoord dient te formuleren binnen deze bouwsteen.

Customer segments

Binnen de bouwsteen Klantsegmenten ga je bepalen welke consumenten en / of consumentengroepen je wilt bedienen. De eventuele beschrijving van een potentiële klant kan je in een latere fase helpen. Probeer hun behoeften, koopkracht, bestedingspatroon en dergelijke in kaart te brengen om later gemakkelijk bijvoorbeeld een persona op te stellen. Op wie wil je je focussen? Zijn dat eerder mannen, vrouwen, kinderen, gezinnen of nog andere? In welke provincies, landen, continenten wil je aanwezig zijn? Hoe meer informatie je kan vermelden in je Business Model Canvas, hoe vlotter de implementatie ervan. Daarnaast is het ook eenvoudiger bepaalde klanten onder te verdelen in groepen. Zo heb je meer flexibiliteit om in te spelen op veranderende klantbehoeften.

Maak een opsomming van jouw belangrijkste klanten, want je wilt deze natuurlijk niet verwaarlozen, daar ze voor een grote omzet zorgen. Hoe zit het met de conjunctuurgevoeligheid, seizoensgebondenheid etc. van de markt? Voor wie wil je als bedrijf waarden bieden? Hoe kunnen we de klantenloyaliteit van ons merk gaan verhogen? Hoe kunnen we zorgen dat we een positieve Net Promoter Score hebben? Het zijn enkele vragen waarop je een antwoord dient te formuleren en deze te integreren in je BMC.

Channels

Channels of kanalen bevat een beschrijving van hoe je als onderneming in contact wenst te komen met je consumenten en doelgroepen. Hoe bedien je ze momenteel? Langs welke kanalen willen jouw klantengroepen echter bediend worden? Misschien zit er een verschil tussen deze twee vragen waardoor je momenteel nog niet alle consumenten overtuigd jouw product aan te schaffen. Controleer en evalueer of jouw kanalen geïntegreerd zijn en op elkaar zijn afgestemd. Omnichannel is een steeds meer opkomende trend aan het worden en klanten verwachten dat alles op elkaar is afgestemd.

Daarnaast moet je ook onderzoeken welk kanaal het meest kostenefficiënt is. Welk kanaal werkt het best? Misschien is het duurste kanaal ook wel datgene wat het beste werkt? Of omgekeerd, het kanaal wat niet aansluit bij de consument en je daardoor ook beter niet meer kan gebruiken. Maar ook vragen zoals welk imago je wilt uitstralen, welk huisstijl je wilt hanteren en aan welke criteria je vestigingsplaats moet voldoen dien je te beantwoorden binnen deze bouwsteen.

Customer relationships

Klantrelaties zijn een belangrijke bouwsteen van het model, daar deze voor een deel ook je inkomsten bepalen. Het is belangrijk dat je een klantrelatie opbouwt met al je consumenten en klantensegmenten. Het opbouwen is echter één fase ervan, het behouden van de relatie is soms moeilijker. Daarom is het belangrijk een antwoord te bedenken op welke manier je de klantrelatie wenst te onderhouden. Ook moet je in kaart kunnen brengen welke relatie jouw klantgroepen namelijk verwachten van jou als bedrijf. Onthoudt echter dat elke klantengroep een eigen specifieke benadering wenst en bijgevolg moet ook de klantrelatie met elk segment anders worden uitgevoerd.

Gaan we prominent aanwezig zijn op sociale media met onder andere live chats? Gaan we een eigen website maken met onder andere een discussiefora voor onze klanten? Willen we ons als bedrijf bekend maken via internet, beurzen, mailings of advertenties? Verder is het ook belangrijk na te denken over hoe onze klantrelaties zijn aangepast aan de rest van het business model. Ook moet er onderzocht worden hoe duur de verschillende soorten relaties zijn en wat je hieruit allemaal haalt. Vergeet tot slot ook niet na te denken over hoe je de kwaliteit van je product of dienst kan vrijwaren door onder andere een garantie of service na verkoop.

Revenue streams

De laatste bouwsteen van de linkerkant is de inkomstenstroom. Hier ga je bepalen langs welke verschillende routes je cash geld gaat binnen krijgen. Waar kunnen we als organisatie geld mee gaan verdienen? Het is belangrijk dat je waarde proposities succesvol gaat implementeren zodoende ze ook inkomsten generen. Voor welk waarde zijn de klanten echt bereid om te betalen? Waar betalen ze momenteel voor? Dit zijn twee vragen die betrekking hebben op de waarde en de klant.

Daarnaast moet je je ook afvragen hoe je klanten momenteel betalen en langs welke weg ze dit het liefst zouden doen? Het kan bijvoorbeeld zijn dat er nog veel contant wordt betaalt, terwijl veel van je klanten liever overschakelen naar overschrijving. Het is dus belangrijk dat je deze bouwsteen regelmatig evalueert en de oefening opnieuw maakt. Ook moet je in kaart brengen welke cash-stromen het meeste tot de omzet bijdragen. Probeer een gedetailleerd overzicht te maken van de omzet, onderverdeeld in productcategorieën. Zo krijg je een goed overzicht en kan je zien waar er nog ruimte tot verbetering mogelijk is.

Key Activities

De key activities of kernprocessen zijn de beschrijving van de belangrijkste activiteiten die jouw onderneming moet doen. Het vormt met andere woorden het hart van jouw waardepropositie. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we klanten kunnen bereiken? Welke klantrelaties gaan we opzetten en onderhouden? Het is belangrijk om een goed overzicht te geven van je kernactiviteiten en processen binnen je onderneming. Dit gaat van productie, marketing, distributie tot verkoop. Gaan we werken met fysieke productie en hoe gaan we dit verwezenlijken? Gaan we ons focussen op onderzoek en innovatie? Gaan we aan Brand Marketing doen? Hoe zorgen we voor een financiële beheersing van onze onderneming? Een hulpmiddel hierbij is het opstellen van een plan waarbij duidelijk in kaart wordt gebracht wie welke taak op zich neemt binnen de onderneming. Zo kan niemand zijn / haar verantwoordelijkheid uit de weg gaan.

Key resources

De kernmiddelen van je bedrijf vormen het geheel van middelen en mensen die het nodig heeft om aan de wensen van de klant te kunnen voldoen. Het zijn de middelen die een belangrijke bijdrage hebben tot jouw waardeproposities. Ook maken ze het mogelijk om onder andere (nieuwe) markten te bereiken en (klant)relaties te onderhouden. Het is echter wel belangrijk om te weten of dit fysieke, intellectuele, menselijke en / of financiële middelen zijn. Probeer van deze middelen een goed overzicht te hebben. Tot slot zal je ook moeten nadenken over je distributiekanalen, de beginvoorraad van elke productgroep alsook hoe je je onderneming wilt beschermen.

Key partnerships

De key partners zijn de sleutelpartners van je onderneming. Het is een netwerk van leveranciers, personen, organisaties of andere partners die bijdragen tot de kern van je business model. Lijst op welke sleutelleveranciers zijn voor jouw bedrijf. Welke zijn de voornaamste middelen die je van je partners verwerft? Welke kernactiviteiten voeren de partners of welke diensten leveren zij? Wie zijn de cruciale partners om in de toekomst nog succesvoller te kunnen worden? Hoe zit het met de betalingstermijn, service, imago, kwaliteit en dergelijke van al je strategische partners? Dit zijn enkele vragen waarop je een antwoord dient te geven binnen deze bouwsteen. Daarnaast kan het ook raadzaam zijn om een overzicht te maken van alle stakeholders waarmee je bedrijf te maken krijgt. Zodoende kun je ook hier in de toekomst al korter op de bal spelen.

Cost Structure

De laatste bouwsteen van het Business Model Canvas, de kostenstructuur, bepaalt wat de voornaamste kostendrijvers zijn in jouw business model. Het geeft met andere woorden een goed overzicht van alle kosten die nodig zijn om het model te laten functioneren. Bepaal welke kernmiddelen en -activiteiten het duurst zijn voor jouw business. Daarnaast moet je ook kijken naar de kosten van je gebruikte kanalen. Ook moet je een antwoord vormen op welke klantensegmenten nu het duurste zijn voor jouw onderneming.
Probeer verder ook een concrete onderverdeling in de kosten te voorzien, verdeeld over vaste kosten en variabele kosten. Onder vaste kosten worden kosten verstaan die niet veranderen, ongeacht de productie. Dit zijn veelal personeelskosten, huur, administratieve kosten en productiekosten. Variabele kosten daarentegen zijn kosten die wel mee veranderen met de productie zoals de aankoop van grond- en hulpstoffen.

Conclusie

Een business model beschrijft de grondgedachte van hoe een organisatie waarde creëert, levert en behoudt. Hoe ga je iets maken dat mensen echt willen? Hoe breng je het product of dienst aan de man en zorg je ervoor dat je ervoor betaalt wordt? Hoe kan je de kosten onder controle houden? Het zijn vragen waarop een goed business model allemaal een antwoord biedt. Het invullen van een Business Model Canvas is hierbij een goede leidraad. Dit canvas laat namelijk toe om snel, efficiënt en overzichtelijk een beeld te krijgen van je activiteiten, verdienmodel en kostenstructuur.

Wanneer je het model volledig hebt ingevuld, kun je overgaan tot de volgende fase: het zoeken naar het volgende businessmodel. Als je het canvas goed hebt ingevuld ga je sneller kunnen bekijken of je de kosten wil reduceren of juist nieuwe inkomstenstromen wilt generen. Daarnaast moet je als bedrijf continu waakzaam zijn en je bovendien afvragen wat de verandering in één bouwsteen als gevolg heeft voor de andere bouwstenen. Vernieuwen is vandaag de dag een absolute must om als bedrijf te kunnen blijven bestaan. Stilstaan is vaak hetzelfde als achteruitgaan. Maar hou er rekening mee dat als je één bouwsteen aanpast, je ook de rest van je bouwstenen zal moeten herzien. Maar desondanks is en blijft het Business Model Canvas een goede tool om je businessmodel te beheren en vernieuwen.

Geplaatst op |

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>